Rss & SiteMap

金量子论坛 http://www.jinlz.com/bbs/

金量子
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:12.28收盘

1楼
小小溪 发表于:2018-12-30 11:10:00

股票 数量  价格  市值  单边成本  占比例 
600271航天信息 55800 股 22.89 元 1277262.00 元 -6.72 元 14.85 %
000166申万宏源 168900 股 4.07 元 687423.00 元 6.59 元 7.99 %
600704物产中大 75000 股 4.58 元 343500.00 元 6.49 元 3.99 %
600739辽宁成大 31700 股 10.46 元 331582.00 元 16.84 元 3.86 %
601398工商银行 10000 股 5.29 元 52900.00 元 4.56 元 0.62 %
000001平安银行 41300 股 9.38 元 387394.00 元 10.39 元 4.50 %
600305恒顺醋业 6700 股 10.40 元 69680.00 元 6.68 元 0.81 %
002534杭锅股份 20000 股 5.35 元 107000.00 元 8.23 元 1.24 %
430011指南针(新三板) 2229 股 7.34 元 16360.86 元 6.91 元 0.19 %
430071首都在线(新三板) 3000 股 5.02 元 15060.00 元 25.99 元 0.18 %
430016胜龙科技(新三板) 5000 股 0.14 元 700.00 元 4.11 元 0.01 %
430619格纳斯(新三板) 1700 股 0.20 元 340.00 元 8.58 元 0.00 %
430593华尔美特(新三板) 1000 股 0.71 元 710.00 元 10.62 元 0.01 %
831129领信股份(新三板) 4000 股 2.18 元 8720.00 元 4.88 元 0.10 %
830899联讯证券(新三板) 60000 股 1.25 元 75000.00 元 3.54 元 0.87 %
S28136金量子长赢1号(2018.12.31)     1181400.00 元   13.74 %
600271航天信息(长期) 100000 股 22.89 元 2289000.00 元 -6.72 元 26.62 %
000001平安银行(长期) 185800 股 9.38 元 1742804.00 元 11.92 元 20.27 %
(长期部分)现金     613.29 元   0.01 %
余额(当天未结算,不准确)      12000.74 元   0.14 %
总资产(新三板股价周末更新,以最优先买入价为准)     8599449.89 元    
求稳示范户从开始到现在          
2004.5.31初始市值 362623  现值   8599450  增长率%  2271 
初始大盘点位 1555  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  60 
同期领先大盘% 2211         
每点含金 3448         
折股 折合600271记 375686 股       
          
2018年以来的情况:          
2018初市值 9425432   现在帐户市值   8599450  市值增长率%  -8.76 
初始大盘点位 3307  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -24.58 
同期领先大盘% 15.82           
**************          
          
2017年以来的情况:          
2017初市值 7771571   现在帐户市值   8599450  市值增长率%  10.65 
初始大盘点位 3104  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -19.65 
同期领先大盘% 30.30           
**************          
          
2016年以来的情况:          
2016初市值 8290277  现在帐户市值   8599450  市值增长率%  3.73 
初始大盘点位 3539  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -29.53 
同期领先大盘% 33.26           
**************          
          
2015年以来的情况:          
2015初市值 4380372  现在帐户市值   8599450  市值增长率%  96.32 
初始大盘点位 3235  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -22.91 
同期领先大盘% 119.22           
**************          
          
2014年以来的情况:          
2014初市值 2750800  现在帐户市值   8599450  市值增长率%  212.62 
初始大盘点位 2116  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  17.86 
同期领先大盘% 194.75           
**************          
          
2013年以来的情况:          
2013初市值 2033657  现在帐户市值   8599450  市值增长率%  322.86 
初始大盘点位 2269  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  9.92 
同期领先大盘% 312.94           
**************          
          
2012年以来的情况:          
2012初市值 2632495  现在帐户市值   8599450  市值增长率%  226.67 
初始大盘点位 2199  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  13.42 
同期领先大盘% 213.25           
**************          
          
2011年以来的情况:          
2011初市值 3451331  现在帐户市值   8599450  市值增长率%  149.16 
初始大盘点位 2808  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -11.18 
同期领先大盘% 160.35           
**************          
          
2010年以来的情况:          
2010初市值 2463173  现在帐户市值   8599450  市值增长率%  249.12 
初始大盘点位 3277  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -23.89 
同期领先大盘% 273.01           
**************          
09年以来的情况:          
09初市值 1971484  现在帐户市值   8599450  市值增长率%  336.19 
初始大盘点位 1821  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  36.96 
同期领先大盘% 299.23           
          
**************          
08年以来的情况:          
08初市值 2512274  现在帐户市值   8599450  市值增长率%  242.30 
初始大盘点位 5261  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -52.59 
同期领先大盘% 294.89           
          
**************          
07年以来的情况:          
07初市值 1250937  现在帐户市值   8599450  市值增长率%  587.44 
初始大盘点位 2675  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -6.77 
同期领先大盘% 594.21           
          
**************          
06年以来的情况:          
06初市值 490167  现在帐户市值   8599450  增长率%  1654 
初始大盘点位 1161  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  115 
同期领先大盘% 1540           
          
**************          
          
1000点市值  326697  现值   8599450  增长率%  2532.2 
2005.6.6 1000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  149.4 
          
同期领先大盘% 2382.8           
          
2000市值 1006720  现值  8599450  增长率%  754.20 
06.11.20 2000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  24.70 
同期领先大盘% 729.50         
          
2100市值 1095805  现值  8599450  增长率%  684.76 
06.11.20 2100  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  18.76 
同期领先大盘% 666.00         
          
          
2500市值 1248409  现值  8599450  增长率%  588.83 
06.12.27 2500  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -0.24 
同期领先大盘% 589.07         
          
3000市值 1888700  现值  8599450  增长率%  355.31 
07.2.16 3000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -16.87 
同期领先大盘% 372.18         
          
3500市值 1670491  现值  8599450  增长率%  414.79 
07.4.12 3500  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -28.74 
同期领先大盘% 443.53         
          
4000市值 1643117  现值  8599450  增长率%  423.36 
07.5.9 4000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -37.65 
同期领先大盘% 461.01         
          
5000市值 1847367  现值  8599450  增长率%  365.50 
07.8.23 5000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -50.12 
同期领先大盘% 415.62         
          
3000市值 2264176  现值  8599450  增长率%  279.80 
08.6.11 3000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -16.87 
同期领先大盘% 296.67         
          
2000市值 1475073  现值  8599450  增长率%  482.98 
08.9.16 2000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  24.70 
同期领先大盘% 458.28         
          
3000市值 2020869  现值  8599450  增长率%  325.53 
09.10.14 3000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -16.87 
同期领先大盘% 342.40         
          
3000市值 2441033  现值  8599450  增长率%  252.29 
10.10.18 3000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -16.87 
同期领先大盘% 269.15         
          
3000市值 3379399  现值  8599450  增长率%  154.47 
11.03.09 3000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -16.87 
同期领先大盘% 171.33         
          
2005市值 2023000  现值  8599450  增长率%  325.08 
12.09.24 2005  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  24.39 
同期领先大盘% 300.70         
          
2000市值 2155669  现值  8599450  增长率%  298.92 
13.07.26 2000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  24.70 
同期领先大盘% 274.22         
          
2000市值 2500362  现值  8599450  增长率%  243.93 
14.05.19 2000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  24.70 
同期领先大盘% 219.23         
          
5000市值 8050000  现值  8599450  增长率%  6.83 
15.06.05 5000  现在大盘点位  2494  大盘增长率%  -50.12 
同期领先大盘% 56.95         
          
编辑:小小溪

[此贴子已经被作者于2019-1-2 13:13:05编辑过]
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2000-2018 金量子工作室
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .06250 s, 2 queries.